KVALITA ŘÍZENÍ FIRMY

Chceme-li svým klientům poskytovat služby profesionální a tím pádem i nejvyšší úrovně, musíme pracovat i sami na sobě. Proto jsme podstoupili složitá řízení a díky společnému plnému nasazení firmy, a to jak top managementu tak i jednotlivých zaměstnanců, jsme splnili veškeré požadavky k získání níže uvedených certifikátů, které garantují kvalitu řízení firmy:

Certifikát ČAP (Česká asociace pojišťoven)

Certifikační orgán ČAP nám udělil svůj certifikát ČAP zejména z důvodu prověřené kvality komponentů elektrických zabezpečovacích systémů a úrovně zabezpečení dle směrnic jejich požadavků. Tyto směrnice odpovídají současnému vědeckému a technickému poznání v této oblasti a jsou ve shodě i s připravovanými evropskými normami.

Tento certifikát znamená, že pojišťovny stále více zohledňují při pojišťování majetku na riziko odcizení, je-li zabezpečovací zařízení pojišťovaného majetku a jeho montáž v souladu s požadavky směrnic ČAP či nikoli.

Certifikát ISO 9001:2009:

Jedná se o certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, zaručuje, že systém řízení kvality je zaveden, dokumentován a používán s požadavky normy ISO 9001.

Norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro Standartizaci – International Organisation for Standardization (ISO)

ISO 9001:2009 je poslední verzí této normy

Přínosy certifikace:

 • stabilizace dosahované kvalitativní úrovně v sortimentu výrobků a služeb
 • zvýšení důvěryhodnosti firmy v očích zákazníků a ostatních obchodních partnerů
 • zavedení pořádku a pravidel do všech aktivit uvnitř firmy
 • možnost následné zpětné kontroly plnění stanovených pravidel v systému jakosti
 • uplatňováním preventivních opatření zabránění potencionálním neshodám a vadám.

NBÚ

Dne 25.11.2010 jsme úspěšně absolvovali bezpečnostní prověrky NBÚ a získali Osvědčení podnikatele č.001525 pro utajení DŮVĚRNÉ, čímž jsme naplnili předpoklady k plnění své podnikatelské činnosti.

V současné době usilujeme o osvědčení pro utajení TAJNÉ.

 

Certifikát Asociace bezpečnostních technických služeb Gremium alarm (AGA)

Od r. 2008 jsme řádným členem Asociace bezpečnostních služeb Gremium Alarm (AGA), která sdružuje subjekty vyvíjející podnikatelskou činnost v oblasti ochrany osob, majetku a informací. Členství v asociaci prokazuje dnes již všeobecně respektovaný certifikát vysoké odbornosti a kvality, finanční a ekonomické stability, kvalitního technicko-personálního zázemí a dodržování etických zásad.

Inspekční certifikát PCO

Provedení inspekce je garantováno odborně zdatnými inspektory s dlouholetou praxí v oboru, nechybějí soudní znalci nebo autorizovaní technici. Inspekční certifikát má pro uživatele ten význam, že poskytuje informaci o správnosti a kvalitě provedení systému. Dává uživateli záruku, že obdržel systém vhodný pro jeho objekt, že instalace byla provedena kvalitně dle projektu a že při správném provozování je jeho majetek náležitě chráněn. Obdobně má značný význam pro potřeby pojišťoven.

Pevně věříme, že výše popsaná osvědčení jsou dobrou garancí kvality poskytovaných služeb pro naše stávající i budoucí klienty a obchodní partnery.

V návaznosti na Politiku jakosti vyhlašuje vedení společnosti Griffin,a.s. IČO:25649345 tímto s platností od 1.1.2005 následující závazný dokument.

Cíle jakosti společnosti GRIFFIN, a.s.

 1. Krátkodobé cíle
 2. Střednědobé cíle
 3. Dlouhodobé cíle

Krátkodobé cíle

- Zavedení systému řízení jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2000.
- Prověření zavedeného systému ochrany utajovaných skutečností kategorie D podle zákona č. 148/1998Sb. a doplnění všech chybějících nebo nedostatečných bodů vyžadovaných Národním bezpečnostním úřadem. - Recertifikace procesů nutných k plnění požadavků registračního řádu ČAP pro poskytování fyzické ostrahy a výjezdových skupin PCO.

Střednědobé cíle

- Zavedení systému zvyšování kvalifikace zaměstnanců
- Zavedení programu stabilizace zaměstnanců
- Stanovení a zavedení nové obchodní a marketingové strategie společnosti

Dlouhodobé cíle

- Znát, dodržovat a zdokonalovat stanovenou politiku jakosti.
- Kontrolovat a zlepšovat funkčnost sytému řízení jakosti.
- Starat se o to, aby veškeré nové činnosti společnosti a směry jejího vývoje byly harmonicky včleněny do zavedeného systému řízení jakosti.
- Na základě vyhlášených Cílů jakosti společnosti Griffin,a.s. stanovujeme tyto termíny plnění cílů:

 

Termíny plnění cílů jakosti

Krátkodobé cíle

 1. Zavedení systému řízení jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2000 Termín plnění cíle 1.září 2008
  Odpovědný pracovník: Ředitel pro ekonomiku a administrativu - Jan Vorlíček popř. nástupce

 2. Prověření zavedeného systému ochrany utajovaných skutečností kategorie D podle zákona č. 148/1998Sb. a doplnění všech chybějících nebo nedostatečných bodů vyžadovaných Národním bezpečnostním úřadem
  Termín plnění cíle 1.července 2007. Schválení pak závisí na NBÚ.
  Odpovědný pracovník: Ředitel pro ekonomiku a administrativu - Jan Vorlíček popř. nástupce

 3. Recertifikace procesů nutných k plnění požadavků registračního řádu ČAP Termín plnění cíle 1.listopadu 2007
  Odpovědný pracovník: Ředitel pro provoz a obchod - Luděk Richter popř. nástupce splněno

Střednědobé cíle

Všechny střednědobé cíle budou splněny do konce roku 2009-SPLNĚNO

Dlouhodobé cíle

Nemají stanoven termín plnění a jsou plněny průběžně


 

V Praze dne 1.ledna 2008,                                            
Předseda představenstva Griffin,a.s